KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA VE RIZA METNİ

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca hukuka ve iyi niyete uygun olarak belirli, açık ve meşru amaçlar için sınırlı, ölçülü ve amaç için gerekli şekilde işlenmektedir.

VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİ


XİBALBA GİYİM İTHALAT ve İHRACAT ALİ YILMAZ , Kişisel Veriler’in işlenmesi bakımından KVKK kapsamında veri sorumlusu sıfatını haizdir. Kişisel Veriler, XİBALBA GİYİM İTHALAT ve İHRACAT ALİ YILMAZ tarafından KVKK ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak işlenebilmekte ve muhafaza edilebilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

XİBALBA GİYİM İTHALAT ve İHRACAT ALİ YILMAZ olarak sunduğumuz hizmetlerden yararlanabilmeniz amacıyla KVKK ve ilgili mevzuatta düzenlenen temel prensiplere uygun olarak, açık rızanıza ve/veya tabi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/2’de öngörülen diğer hallere bağlı olarak işlenmektedir. XİBALBA GİYİM İTHALAT ve İHRACAT ALİ YILMAZ’ın verdiği hizmetler dikkate alındığında kişisel verileriniz:

 • Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak, sizinle akdedeceğimiz üyelik sözleşmesinin gereğini yerine getirmek, üye girişinin yapılabilmesi, üyelik bilgilendirmesinin yapılabilmesi amaçlarıyla kimlik (ad soyad), iletişim (e-posta adresi, telefon numarası) ve parola bilgileriniz,
 • Alışveriş işleminin gerçekleştirilmesi, sipariş hazırlama, paketleme, sevk irsaliyesi hazırlama, kargolama, teslimat bilgilerinin güncellenmesi, siparişinizin size ulaştırılabilmesi, sistemimizde oluşturduğumuz size ait kayıtların diğer müşterilere ilişkin kayıtlardan ayırt edilebilmesi, satış sonrası operasyonel işlemlerin (tadilat, değişim, iade, ürün incelemesi vs.) yerine getirilebilmesi, alışverişinize ilişkin e-fatura/e-arşiv faturanın tarafınıza gönderilebilmesi amaçlarıyla kimlik (ad soyad) ve iletişim bilgilerinizi (e-posta adresi, telefon numarası, adres) ve alışveriş (alışveriş tarihi, zamanı, miktarı, alışveriş içeriği, ödeme şekli ve ödeme detayları) bilgileriniz,
 • Üye olarak tarafınıza sipariş geçmişinizi görüntüleme hizmeti verebilmek amacıyla alışveriş bilgileriniz (alışveriş tarihi, zamanı, miktarı, alışveriş içeriği, ödeme detayları),
 • Fatura düzenlenebilmesi amacıyla kimlik ve fatura bilgilerinizi, ayrıca vergi mükellefi iseniz ek bazı fatura bilgileriniz (TC kimlik numarası, vergi numarası, şahıs şirketi bilgileri)
 • Ödemenizi kredi kartı ile yapmak istemeniz halinde ödemenin alınabilmesi amacıyla kredi kartı bilgileriniz,

Hukuki süreçlerimizin yönetilmesi, tarafınıza kesintisiz olarak daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından yukarıda sıralanan amaçlar kapsamında ve her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda (fiziki ortamda belge, sözleşmeler ve matbu formlar; elektronik ortamda ise kurumsal web sitesi, e-posta..) toplanacaktır.

Kişisel verilerinizi, site üzerindeki satış süreçlerine ilişkin olarak “sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin gerekli olması”, “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” ile “veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine; mevzuattan kaynaklanan saklama yükümlülüklerimize ilişkin “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” hukuki sebebine, Site Üyeliğine ilişkin olarak “sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin gerekli olması” ve vereceğiniz “açık rıza” hukuki sebeplerine; ticari iletişim süreçlerinde bilgilerinizin saklanmasını talep etmeniz halinde ise vereceğiniz “açık rıza”ya dayanarak toplanacaktır. İstediğiniz her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin açık rızanızı geri çekerek açık rızaya dayanan kişisel veri işleme faaliyetlerine son verebilirsiniz.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMACI

Kişisel verileriniz ; işbirliği yaptığımız iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hukuk, vergi vb. benzeri alanlarda destek aldığımız danışmanlık firmalarımıza, şirket yetkililerine,  kargo ve kurye firmalarına,   kuru temizleme firmaları, terzi/tadilat hizmeti sağlayıcılarına,  e-fatura ve e-arşiv fatura hizmeti sağlayıcıları kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, şirketimiz adına kişisel veri işleyen yurt içi ve/veya yurt dışında depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, yazılım, bulut bilişim vb.) vs. alanlarında destek aldığımız hizmet sağlayıcılarımıza, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarda belirtilen amaçlar çerçevesinde aktarılabilecektir.

XİBALBA GİYİM İTHALAT ve İHRACAT ALİ YILMAZ ‘ın müşterileri ile gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıt ve belgeleri yasal düzenlemeler kapsamında belirli bir süre ile saklaması söz konusu olup; kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talebiniz XİBALBA GİYİM İTHALAT ve İHRACAT ALİ YILMAZ tarafından yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonunda yerine getirilebilecek; ancak bu süre zarfında kişisel verileriniz XİBALBA GİYİM İTHALAT ve İHRACAT ALİ YILMAZ tarafından işlenmeyecek, ulusal ve uluslararası yasal, düzenleme ve sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde 3. kişiler ile paylaşılmayacaktır.

KVKK’NIN 11. MADDESİ GEREĞİ KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
 

Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

 • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse bilgi talep etme,
 • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 • Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
 • Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talep dilekçenizi “ Yaşamkent Mahallesi 3250.Cadde Pelit Plaza No: 6A/49 Çankaya/ANKARA “ adresimize bizzat elden teslim edebilir, “ [email protected] “adresine  e-posta göndermek suretiyle gönderebilir veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile iletebilirsiniz.